اقدامات احتیاطی در جوشکاری در معادن زغال سنگ زیرزمینی